Avaldame ENLi osaluskogude kohta tehtud uuringu: “Noorte osalusvormid Eestis fotoprojekti „Noored nähtaval“ põhjal“.

Uuringu autoriks on Kärt Pärtel ja uuring valmis 2017. aastal.

Uuringu eesmärgiks on leida lisaks traditsioonilistele osalusvormidele uusi ning noori rohkem kaasavamaid osalusvorme.Lähenemisnurgaks antud juhul olid viisid, kuidas noored saavad ennast rohkem nähtavaksmuuta ning millised oleksid need tugimeetmed selleks.

————————————————————————————-

Avaldame Tallinna Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö: “Eesti, Kreeka ja Soome noorte poliitiline aktiivsus Amnå-Ekmani raamistikus”.

Bakalaureusetöö autoriks on Liisa Tolli ja see valmis 2016. aastal.

Töö kasutab Erik Amnå ja Joakim Ekmani (2012) loodud poliitilise osaluse raamistikku Eesti, Soome ja Kreeka võrdluses. Eesmärk on selgitada välja, millised osaluse vormid nendes riikides domineerivad, ning uurida, milline on sealjuures Eesti positsioon.

————————————————————————————-

Avaldame ENLi osaluskogude kohta tehtud uuringu: “Osaluskogude kuulumine kohalike omavalitsuste/maavalitsuste komisjonide töösse: takistused, võimalused, tulemused”.

Uuringu autoriks on Kärt Pärtel ja uuring valmis 2014-2015. aasta jooksul.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada kas ja mil viisil osaluskogud kuuluvad kohalike omavalitsuste/ maavalitsuste komisjonide töösse. Uuring selgitab välja noorte ja kohalike omavalituste omavahelise töö takistused, võimalused ja tulemused.

————————————————————————————-

Avaldame ENLi osaluskogude kohta tehtud uuringu: “Ülevaade osaluskogude tegevusest  ja osaluskogu tööd takistavate probleemide kaardistus piirkonniti”.

Uuringu autoriks on Kärt Pärtel ja uuring valmis 2013. aasta lõpul.

Uuringu eesmärgina püstitati kaardistada praegusel ajahetkel noorte osalust osaluskogudes ning nende tegevusega seotud probleeme ja lahendusvõimalusi piirkonniti, et edaspidi probleeme edukamalt kõrvaldada või vältida. Uuringu koostamisel viidi läbi intervjuud kokku 22 noorega Eesti 12 maakonnas tegutsevatest osaluskogust.

————————————————————————————-

Avaldame ENLi osaluskogude kohta tehtud uuringu: “Noortevolikogude roll ja panus kohalikul tasandil”

Uuringu autoriks on Liina Märtin ja uuring valmis 2013. aastal

Uuringu eesmärgiks on kombata kohaliku omavalitsuse ametnike nägemusi kohalikust noortevolikogudest ning nende hoiakuid sellise koostöö suhtes. Analüüsi eesmärk on vaadelda noortevolikogude tegevusi ja rolli omavalitsuste vaatevinklist. Analüüsist saab mõningaid ideid ja näiteid, kuidas omavalitsuste ja noortevolikogude koostöö erinevates kohtades välja näeb ning milliseid kitsaskohti selles on esinenud.

————————————————————————————-

Avaldame Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kaitstud bakalaureusetöö: “Noortekogude ja noortevolikogude kui osalusvormide loomine, korraldus ja tegevus”.

Bakalaureusetöö autoriks on Marge Hein  ja see valmis 2012. aastal.

Uurimuse eesmärk on selgitada välja Eesti maakondlike noortekogude ja kohalike noortevolikogude kui osalusvormide loomine, korraldus ning tegevus. Selleks viis autor läbi kvantitatiivse küsitluse ning kaks individuaalintervjuud, ühe kohaliku noortevolikogu, teise maakondliku noortekogu esindajaga