/ Üle-eestiline koostöö osalusvaldkonnas

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) algatas 2020. aastal noorte osaluse arendamise jätkamiseks ning olemaosalevate osaluskogude jätkusuutlikkuse tagamiseks osalusvaldkonnas regionaalse koostöö.

Koostöö algatamiseks jaotas Eesti Noorteühenduste Liit osalusvaldkonna kaheksaks regiooniks. Osaluskogude esindajate tagasisidest 15.-16. veebruari Juhtide ümarlaual ning Eesti Noorteühenduste Liidu taustteadmistest kujunesid osalusvaldkonnas välja järgnevad regioonid:

  • Harjumaa;
  • Ida-Virumaa;
  • Järva- ja Viljandimaa;
  • Jõgeva- ja Tartumaa;
  • Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa;
  • Lääne-Virumaa;
  • Pärnu- ja Raplamaa;
  • Võru-, Valga- ja Põlvamaa.

Koostöö algatamiseks regioonides on oluline viia ellu kolm programmi:
haridus-, mentorlus- ja poliitikaprogramm.

Kaheksas regioonis koostöö algatamiseks viiakse 2020. aastal ellu kolm programmi: haridus-, mentorlus- ja poliitikaprogramm.

Haridusprogrammi eesmärgiks on tõsta osaluskogudes tegutsevate noorte teadmisi noortevaldkonnast, arendada meeskonnatööoskusi ning toetada noorte individuaalset arengut.                                                                                      

Haridusprogrammi elluviimisel toimuvad igas regioonis ühepäevased koolituspäevad, mille keskmes on nii noorte kaasamine, huviharidus- ja tegevuskavad kohalikes omavalitsustes kui ka muud olulised teemad.

Mentorlusprogrammi eesmärk on alustavate või soiku jäänud osaluskogude võimestamine, tuginedes osaluskogudes  tegutsevate noorte varasematele taustteadmistele noortevaldkonnas.

Mentori  ja mentii vahel toimuvad kohtumised paar korda aastas, kus seatakse osaluskogule  eesmärgid, luuakse tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ning kaardistatakse osaluskogu areng. 

Mentorlusprogramm Jõgeva- ja Tartumaal on suunatud vaid Jõgevamaa osaluskogudele. Mentorlusprogrammi Tartumaal viib ellu Tartumaa Noortekogu koostöös partneritega PRIA-projekti “Noortevolikogu igasse Tartumaa valda” kaudu.

Poliitikaprogrammi eesmärk on luua turvaline keskkond, kus arutletakse noori puudutavaid küsimusi, mis on kas olnud aastaid päevakorras või on hetkel aktuaalsed.

Poliitikaprogrammi väljundiks on regionaalsed Juhtide ümarlauad, kus arutletakse ka kohalike omavalitsuste piire ületavaid küsimusi, nt ühistransport, huviharidus, kutseõpe jne.

Toetuse aruanne:
Regionaalse koostöö toetuse aruandlusvorm

Maarja Mehiste
Osalusprogrammi juht
+372 5858 7870
maarja@enl.ee

 

/ Materjalid

Osalusvaldkonna regionaalne koostöö

pdf

Osaluvaldkonna regionaalse koostöö koolituspäeva tegevuskava

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status