/ Partnerid kohaliku noorsootöö elluviimisel

Kohaliku tasandi koostöövõrgustikku kuuluvad väga erinevad osapooled, kelle tegevus haakub vähegi noorte ja kogukonnaga. Ühiselt ja koos tegevusi kavandades ja ellu viies on tulemus alati parem ning rahuldab kõiki osapooli.

Kui kaasata omavalitsuses tegutsevad noorteühendused noorsootöö plaanide tegemisse kohe alguses, aitab see kindlasti ka neil oma panus paremini läbi mõelda ning paneb mõistma noorsootöö olukorda omavalitsuses laiemalt – mitte ainult oma organisatsiooni spetsiifikast lähtuvalt. Nii saab neist ka teadlikum ja usaldusväärsem partner tegevuste elluviimisel.

Kohaliku omavalitsuse tasandil ümbritsevad noortevolikogu väga mitmed huvigrupid: 

LINNA/VALLAVALITSUS  – linnapea/vallavanem, noorsootöötaja, lastekaitsetöötaja, haridusnõunik/kultuurispetsialist. Seos noortevolikoguga: linna- või vallavalitsuse koordinaator aitab kaasa noortevolikogu järjepideva töö tagamisele.

KOHALIK VOLIKOGU – volikogu esimees ja aseesimees, volikogu komisjonid ja nende esimehed. Seos noortevolikoguga: linna- või vallavolikogu ja volikogu komisjonid edastavad noortevolikogule koosolekute päevakorrad, noortevolikogu liikmed osalevad komisjonide töös.

KOOL – õpilasesindus, huvijuht, ühiskonnaõpetuse õpetaja, direktor, ringijuhid. Seos noortevolikoguga: Koostöö õpilasesindusega, ühisprojektid. Osaluskogude temaatika tutvustamine ühiskonnaõpetuse tundides, koostöö ühiskonnaõpetuse õpetajaga.

NOORTEKESKUS – noorsootöötaja, juhataja, noorteaktiiv. Seos noortevolikoguga: noortevolikogu panustab noortekeskuse töösse.

KULTUURIMAJA/RAHVAMAJA/KULTUURIKESKUS; RAAMATUKOGU; – organisatsioonide töötajad, vabatahtlikud. Seos noortevolikoguga: ühisprojektid, ühisprojektid.

NOORTEORGANISASTIOONID. Seos noortevolikoguga: noortevolikogu teeb koostööd erinevaid huvigruppe esindavate organisatsioonide ja gruppidega.

Kohalikud ettevõtted. Seos noortevolikoguga: ettevõtete kaasamine noortevolikogude tegevustesse, koostööprojektid, sponsorlus.

MITTEFORMAALSED NOORTEGRUPID, NOORTEAKTIIVID; HUVIKOOL/HUVIKESKUS – koostööprojektid.

KOHALIK POLITSEIJAOSKOND/NOORSOOPOLITSEI/KONSTAABEL – koostööprojektid kohaliku noorsoopolitseiga.

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status