/ Osalusvaldkonna ja osaluskogude arendamise kava

Noorte osalusvaldkonna eesmärk on 2023. aastaks luua võimalused olemasolevate osaluskogude laialdasemaks kaasamiseks kohaliku tasandi poliitikakujundamise protsessidesse. Selle eesmärgi saavutamiseks on kaardistatud toimivad ja tuge vajavad osaluskogud ning vastavalt nende olukorrale on teostatud võimestamist ja toetamist. Tulenevalt sellest on 2022. aastal kõrgendatud fookus kohaliku tasandi ametnike ja volikogu liikmete osalusvaldkonna alase teadlikkuse tõstmisel ning osaluskogusid on aasta jooksul koolitatud kohaliku tasandi korraldusest ning selle haldusmehhanismidest. Osalusprogrammi ja osaluskogude laialdasemaks kommunikatsiooniks noortevaldkonnas on suurem tähelepanu info levikul ja osaluskogude silmapaistvusel.


Prioriteedid osalusvaldkonnas ja osaluskogude arendamises on järgmised:


Osaluskogude ja otsustajate teadlikkuse tõstmine ja koolitamine:

  • osaluskogult osaluskogule õppemetoodika arendamine ja rakendamine;
  • ametnike ning KOV-tasandi volikogu liikmete laialdasema teadlikkuse tõstmine koos osaluskogudega osalusvaldkonnast ning noorte kaasamise olulisusest;
  • noorte teadlikkuse tõstmine avaliku ruumi kasutamisest ning teenuste disainimisprotsessist;
  • lihtsate ja mugavate eri vormides kaasarääkimise võimaluste pakkumine ja noorte arvamusega arvestamine ning neile tagasiside andmine. Ametnike teadlikkuse tõstmine tagasisidestamise olulisusest.

Teadlikkuse tõstmine osalusvaldkonna tegevuste ja võimaluste osas ning osaluskogude kommunikatsioonivõimekuse arendamine ja kommunikatsiooni kvaliteedi tõstmine:

  • osaluskogude koolitamine ja teadlikkuse tõstmine erinevate kommunikatsioonitegevuste ja -võimaluste osas, et osaluskogude tegevused oleksid nähtavad nii kohalikul kui riiklikul tasandil;
  • osalusvaldkonna ja osalusvõimaluste kommunikeerimine nii otsestele sihtrühmadele (noored, osaluskogud, kohaliku tasandi ametnikud) kui laiemale avalikkusele;
  • osaluskogude tegevuste kajastamine ENLi ja osaluskogude blogis ning meedias, et tõsta teadlikkust ja jagada parimaid praktikaid.

Rahvusvahelise koostöö arendamine ja rahvusvaheliste osalusvaldkonna alaste praktikate tutvustamine/ piloteerimine:

  • koostöö laialdasem arendamine välisriikide noortevolikogudega ja katusorganisatsioonidega;
  • välisriikide osaluskogude kogemuse tutvustamine ja praktikate piloteerimine.
Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status