NOORTEKOGU/NOORTEVOLIKOGU TÖÖKORRA NÄIDIS

1. Noortekogu/noortevolikogu tööd juhib esimees, viimase äraolekul aseesimees.

2. Noortekogu/noortevolikogu valib liikmete hulgast aseesimehe.

3. Noortekogu/noortevolikogu sekretäriks on maa‐, linna‐ või vallavalitsuse  noorsootöötaja, kelle määrab maa‐, linna‐ või vallavalitsuse haridus‐ ja kultuuriosakonna juhataja vastavalt vajadusele.

4. Koosoleku päevakorra valmistab ette noortekogu/noortevolikogu esimees koostöös noortekogu/noortevolikogu sekretäriga, viimase äraolekul aseesimees. Noortekogu/noortevolikogu sekretär saadab päevakorra koos teiste vajalike materjalidega noortekogu/noortevolikogu liikmetele  tutvumiseks vähemalt 7 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

5. Noortekogu/noortevolikogu töövorm on koosolek.

6. Oma ülesannete täitmiseks võib noortekogu/noortevolikogu rakendada ka teisi töövorme, mille valiku otsustab noortekogu/noortevolikogu.

7. Noortekogu/noortevolikogu koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees vähemalt kord kolme kuu jooksul.

8. Noortekogu/noortevolikogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool noortekogu/noortevolikogu koosseisust ja noortekogu/noortevolikogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel  kutsub esimees (tema äraolekul aseesimees) esimesel võimalusel kokku uue koosoleku.

9. Noortekogu/noortevolikogu võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl.

10. Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda noortekogu/noortevolikogu koosolekule sõnaõigusega eksperte, kes esitavad noortekogule/noortevolikogule vajalikku informatsiooni.

11. Noortekogu/noortevolikogu koosolekud protokollib noortekogu/noortevolikogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

12. Noortekogu/noortevolikogu tegevuse lõppedes annab esimees kogu tegevuse käigus koostatud materjalid üle maa-, linna- või vallavalitsuse noorsootöötajale.