Kohalik omavalitsus on noortele kõige lähemall asuv osalemise tasand, mistõttu on neil ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates tagavad võimud olukorra, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele.

Maakondlik noorte osaluskogu ehk maakondlik noortekogu võimaldab noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil.