/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Noorte Aktivistide Inspiratsiooni Kohtumine (NAIK)

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil teostas Valgamaa Noortekogu projekti “Noorte Aktivistide Inspiratsiooni Kohtumine (NAIK)”.

Projekti tegevuste kirjeldus

NAIK projekti raames viisime läbi kaks kohtumist Valgamaa koolide õpilasesindustele ning aktiivgruppidele. Esimene kohtumine toimus 2. novembril 2018 Pühajärve Spa- ja Puhkekeskuse konverentsikeskuses, millest võtsid osa 7 kooli õpilased üle maakonna. Päeva jooksul andsid kõik kohalolijad ülevaate enda tegevusest, õpilasesinduste struktuurist ning toimimisest. Lisaks sellele esinesid noortele endised Tõrva Gümnaasiumi Õpilasesinduse juhid Sirli Pippar ja Karl Kirt, kes rääkisid noortele sellest, kuidas nemad omal ajal koolielus kaasa lõid. Peale selle viidi läbi ka rühmatöö, mille käigus pidid koolide esindused genereerima uusi ideid, mida enda koolis ellu viia või korraldada. NAIK projekti teine kokkusaamine leidis aset 7. detsembril 2018 Valgas. Sündmusel viidi läbi kaks koolitust (“Kuidas olla hea tiimiliider?” ja “Kuidas olla hea mängujuht?”). Läbiviidud koolituste teemad panime paika Pühajärvel toimunud kohtumisel koostöös noorte endiga. Teisest kohtumisest võtsid osa 10 kooli esindajad üle maakonna.

Tegemist oli esimeste õpilasesinduste kohtumistega Valgamaal üle pika aja. Viimased sarnased sündmused toimusid Valga maavalitsuse eestvedamisel ligi 10 aastat tagasi. Kohtumise tagasisidest selgus, et sellised kohtumised, kogemuste vahetamised ja koolituspäevad on õpilasesindustele ja koolide õpilasaktiivide hulgas väga oodatud ning selliseid kohtumisi soovitakse ka edaspidi. Kohtumistest võtsid osa ka Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla juhatuse liikmed, kes hakkavad sarnaseid kohtumisi regulaarselt edasi viima maakonna õpilasesindustele alates 2019. aastast.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Kohtumiste eesmärgiks oli ühendada maakonna õpilasaktiive, et suureneks omavaheline koostöö ning et üksteiselt oleks võimalik saada põnevate eestvedamiste korraldamise kohta ideid ning kogemusi. Kohtumiste lõpus küsisime suuliselt osalejate tagasisidet ning see oli kõik väga positiivne. Leiti, et ka edaspidi võiks sarnased kohtumised regulaarselt toimuda ning just noorte endi vajaduste järgi koolituspäevi korraldada.

Kuivõrd Valgamaa Noortekogu lõpetab 2018. aasta lõpus oma tegevuse, kaasasime mõlemale kohtumisele ka Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla juhatuse liikmed, kes soovis võtta sarnaste kohtumiste korraldamise 2019. aastast üle.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Kohtumiste läbiviimisel nägime Noortekogu liikmetega palju vaeva, et lisaks seni aktiivselt osalenud koolidele (Valga Gümnaasium, Valga Põhikool, Valgamaa Kutseõppekeskus) võtaks kohtumistest osa ka teised koolid. Tänu enda poolt pakutud võimalustele tuua noored nende koolidest sündmuse toimumiskohta (kasutades selleks noortekogu liikmete endi autosid), said sündmusest osa võtta ka väiksemad koolid, kes pole kunagi varem aktiivselt sarnastest sündmustest osa võtnud (nt Harga kool, Riidaja põhikool, Puka kool, Valga Kaugõppegümnaasium). Seega oli tegemist väga laiapõhjaliste kohtumistega, kus osalesid noored üle maakonna, ning tänu nendele kohtumisele said noored tuttavaks ka teiste aktivistidega, kellega neil varem polnud kokkupuudet olnud.

Lisaks sellele viisime läbi tiimiliidriks olemise koolituse (koolitaja Valga aktiivne noor Erika Kesvatera), kus lisaks teooriale tuli osalejatel lahendada oma kooli noortega probleemülesandeid. Peale selle said noored informatsiooni kuidas ja millal oleks sobilik mängida enda meeskonnaga mänge (tutvumismänge, seltskonnamänge jne) (koolitaja Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Jelena Kalames). Inspireeriv vestlusring endiste Tõrva Gümnaasiumi õpilasesinduste juhtidega (Sirli Pippar ja Karl Kirt) andis aga noortele võimalust kuulata lugusid sellest, kuidas vanasti noored enda koolielu põnevamaks muutsid.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Nendel kohtumisel läks eriti hästi see, et suutsime kaasata väga paljusid koole, kes pole varem kunagi Noortekogu tegevustest osa võtnud. Seega olid kohtumistel paljude maakoolide noored, kel oli see esimene võimalus saada tutvusi ka teistest kohtadest ning laiendada tänu koolitustele enda teadmistepagasit.

Kuivõrd kevad oli sel aastal väga kiire, otsustasime kaks kohtumist teha 2018. aasta sügisel. See aga tekitas olukorra, et järjestikku toimus kaks kohtumist, mis küll ei olnud osalejate jaoks probleem, kuid Noortekogu endi liikmete jaoks oli korraldamisprotsess väga intensiivne. Edaspidi tasuks kohtumisi korraldada pisut hajutatumalt ning selle mõtte oleme edastanud ka Tanklale, kes hakkab edaspidi kohtumisi korraldama.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status