Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Ida-Virumaa Noortekogu Virumaa Noortevolikogude Seminari.

Projekti tegevuste kirjeldus

Korraldati 2 noortevolikogu (edaspidi nvk) tööd tutvustavadat üritust, mille raames noored said uusi tutvusi ja teadmisi noortevolikogude olemusest ja moodustamisest. Üks seminar toimus Ida-Virumaal Jõhvis ja teine Lääne-Virumaal Rakveres.

Esimese ürituse organiseerimise ajal sai kõigile Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa noortekeskustele ja noortevolikogudele ning mitmetele koolidele saadetud teavitus ürituse toimumisajast ning -kohast. Loodi Facebooki üritus ning kirjutati Põhjarannikule ürituse toimumisest. Organiseeriti ürituse toimumiseks ruumid ning ööbimiskoht, toitlustus ning koolitajad.

Seminar toimus kaks päeva, räägiti noortele, mida või kuidas nvk peaksid toimima ning mida nende töö kujutab. Osalejad said arutada enda piirkonna probleeme ning pakkuda välja nende jaoks lahendusi. Selle aitas luua kohale tulnud noortest ühtsemat meeskonda ning luua sissejuhatus seminari fookusteemadesse. Koostööalase koolituse viis läbi OÜ Aestia Koolitused.

Kuna esialgses kavas planeeritud esineja Maris Praats oli päev varem haigeks jäänud ning ei saanud kohale tulla ning seega enda nvk loomis kogemuslugu rääkida, tutvustati seda, kuidas Lüganuse vallas on noortevolikogu loomist alustatud. Projekti jooksul käis ENL esindaja rääkimas väitlusest ning noortevolikogudest ja nende struktuurist Eestis.

Tutuvustati erinevaid organistasioone, kus noored saavad vabatahtlikeks minna. Osalejatele räägiti Eesti Osaluskogulaste Slackist, mille abil on võimalik võtta ühendust teiste osaluskogulastega. Projekti lõpus arutati, mida noored olid õppinud ning korraldati projekti kirjutamise koolitus, mille lõpuks oli kirjutatud kolm näidisprojekti. Ürituse vaba aeg oli sisustatud erinevate koostööd ja sõprusuhete loomist toetavate mängude ja tegevustega. Korjati noortelt tagasisidet ning arutati, kas projekti oleks mõtet tulevikus korrata. Noored, kes olid korraldamisest huvitatud andsid endast teada.

Eelarve mõistlik kasutamine andis võimaluse esialgu planeeritud ühe seminari asemel läbi viia kaks. Selle jaoks kutsuti kolm pikaajalise kogemusega noortevolikogulast rääkima enda kogemusest. Kutse saadeti kõigile koolidele ning noortekeskustele nii Ida-Virumaal kui ka Lääne-Virumaal. Eesmärgiks oli aidata noortel täiendada enda teadmisi noortevolikogudest. Ürituse jooksul tutvustati noortevolikogu, selle põhjust. Tutvustati ENLi ja Lääne-Virumaa noortekogu, kui organisatsioone kellega suhelda murede korral. Osalenud noortevolikogulastele tutvustati erinevaid e-osalemisvõimalusi, näiteks Trellot ja Slacki.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Kohale tulnud noored said teadmisi noortevolikogudest ning kirja pandi noored, kes oleks huvitatud sarnaste ürituste korraldamisest, kui neil oleks tuge. Otsest tugigruppi, kes aitaks noortevolikogusi loovatele noortele kaasa ei tekkinud, see-eest anti noortele, kes huvituvad noortevolikogude loomisega tegeleda kaasa mitmeid võimalike tugiorganisatsioonide nimesid, kellega konsulteerida vajaduse korral, samuti on neil noortel võimalik kirjutada Slacki, kust saab abi teistelt noortevolikogulastelt. Kõik seminaril osalenud noored loovad või osalevad noortevolikogu loomisel enda kohalikus omavalitsuses. Arvestades eelpool toodut võime eesmärkide saavutamisega rahule jääda.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored said vajalikke teadmisi noortevolikogude loomisest ning nendes toimimisest, nende vajalikkusest. Noored said endale tutvusi osaluskogulaste seas. Tekkis võimalik tulevane sarnaste noortevolikogude seminaride korraldusmeeskond. Noori lisati üle Eestilisse noortevolikogulaste suhtluskanalisse, mistõttu on neil võimalik tulevikus enda osalusega seonduvaid probleeme kergemini lahendada. Näited noorte osaluse suurenemisest, millel on otsene seos toimunud projektiga: Lüganuse valla noorteaktiivi pannakse parajasti kokku. (1 osaleja) Vinni vallas tegutseb noorteaktiiv, kes osales täisseisus. (6 osalejat) Jõhvi vallas tegutseb aktiiv, kes osales. (2 osalejat) Toila vallas tegutseb ametlikult noortevolikogu (2 osalejat) Alutaguse vallas arutatakse noortevolikogu loomist (1 huvitatud noor osales) Rakvere vallast osalesid noortevolikogu juhid (2)

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi: Projektis osales rohkem noori kui algul oodatud. Projektis osalenud noored said oodatumast põhjalikumad teadmised noortevolikogudest. Projekti käigus anti noortele mitmeid võimalusi õppida noortevolikogudest, mistõttu noored kes ei saanud osaleda esimesel üritusel said osaleda teisel.

Halvasti: Projekti korraldusmeeskonnal oli projekti kõrval palju teisi kohustusi, mistõttu projekt hilines ning algse korraldusmeeskonna suurus vähenes. Võimalik, et kasutasime valesid kommunikatsioonikanaleid, kuna mitmed omavalitsused ja noortevolikogud ei saatnud esindajaid. Fotode eest vastutav noor jäi haigeks ning ülesanne unustati ümber suunata Järgmiste sarnaste projektide käigus teame nendele aspektidele tähelepanu pöörata ning see aitab meil loodetavasti paremaid tulemusi saavutada.

 

 


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Organisatsioonide sõprussüsteem ja võrgustiku jõulupidu

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus Ole Rohkem võrgustiku organisatsioonide sõprussüsteemi ja jõulupidu. Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti eesmärk oli arendada koostööd OLE ROHKEM. Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide vahel. Selleks

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: “Nõmme aktiivsed noored” meeskonnakoolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Nõmme Õpilasesinduste Liit aktiivsetele noortele koolitust. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt toimus koolitus-seminari vormis, mille käigus viidi läbi sponsorite leidmise koolitus, sotsiaalmeedia koolitus, meeskonnatöö koolitus ja planeeriti tulevasi üritusi

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Uue 4H teenuse võrgustiku arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil tegutses MTÜ 4H uue teenuse võrgustiku arendamisele. Projekti tegevuste kirjeldus Eesti 4H üle-eestiline noorteaktiiv pani aluse uue teenuse loomisele, mis aitab väärtustada noorte seas enam maaelu ja tervislikke