Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Paide Gümnaasiumi õpilasesindus projekti “Uus kool – uus õpilasesindus”.

Projekti tegevuste kirjeldus

23. oktoobril sõitis Paide Gümnaasiumi õpilasesindus meeskonnatöökoolitusele Vanaõue Puhkekeskusesse. Koolitust viis läbi Meeskonnatreeningute agentuur MAD. Ingmar pidas meile loengu, mis puudutas meeskonna – ja grupitöö erinevusi ja toimimismehhanisme. Samuti tõi ta välja 7 eduka meeskonna tunnust ja põhitõde oli, et reeglina saadud uut teadmist tegevustesse kohe ilma läbi proovimata ei rakendata. Peale koolitust suundusime metsa.

Esimene ülesanne pani proovile meie usalduse, kui pidime ühtse rühmana läbima amblikuvõrgu. Saime ülesande läbitud ning tundsime uue meeskonna siseselt esimest korda, mis tunne on ühise meeskonnana eesmärk saavutada. Siis jagati meid kahte meeskonda ning läbisime veel kolm ülesannet, mida jäädvustati hilisemaks analüüsiks. Pidime tõdema, et tõepoolest ei rakendanud hommikupoolikul saadud teadmisi kohe praktikas, vaid toimisime ikka nii nagu harjunud olime.Hiljem, tagasisideosas vaatasime läbi filmitud materjali ning analüüsisime tehtut. See osa oli kõige meelelahutuslikum kogu päevast ja samuti kõige õpetlikum, sest nägime endid ja oma meeskonnaliikmeid kõrvalt ja õppisime neid paremini tundma.

Edasi liikusime tagasi koolimajja, kus toimus koosolek, mille käigus kasutasime osaluskohviku meetodit õpilasesinduse missiooni, visiooni ja eesmärkide püstitamiseks, millest lähtuvalt hakkasime koostama ka oma põhimäärust.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekt täitis oma eesmärgid täiel määral. Läbi meeskonnatöö koolituse saime üksteisega, kui meeskonnana, ühtsemaks ning saavutasime ka omavahelise usalduse. Õpilasesindus on alustanud ka pärast koolitust täiel võimsusel tegutsemist ning juba on jõudnud muuta koolikeskkonda hubasemaks, organiseeritud ning organiseerimas kooli ühendavaid sündmuseid, mille teostamisesse kaasatakse ka noori väljastpoolt õpilasesindust. Samuti seistakse õpilaste õiguste ja kohustuste eest juhtkonna tasandil ning on antud sisend kooli kodukorra ja hindamisjuhendi loomisel.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Õpilasesinduse liikmed said endale pärast koolitusel osalemist juurde julgust ning pealehakkamist, mistõttu ollakse väga aktiivsed. Samuti said endale kindlustunnet juurde ka need noored, kes astusid tänavu esimest korda õpilasesinduse liikmeks. Projekti käigus töötati välja õpilasesinduse infominutid, kus osalevad iga mentorrühma liikmed ja õpilased on kaasatud aruteludesse.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti elluviimisel läks väga hästi meeskonnakoolituse osa. Terve päev oli aktiivselt ning arendava osaga täidetud. Hiljem, õhtupoole toimunud õpilasesinduse õhtusel koosolekul olid kõik samuti päevast väga inspireeritud ning tööaltid. Koosoleku tulemusena valmis õpilasesinduse missioon, visioon ja eesmärgid. Negatiivse poolena võib ainukesena välja tuua ühe õpilase haigestumise, kuid ka tema on nüüdseks saanud ühtekuuluvustunde ja motivatsiooni tegutsemiseks.


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Sauga noorte aktiiv saab kodust välja

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Võtsime läbi sotsiaalmeedia ühendust kõikide maakondade noortekeskustega, kutsudes neid maakondlikule koolituspäevale. Eesmärk on pakkuda kasulikku tegevust ja samas leida

Uudised

Noorte osaluse fond: Saaremaa noortevolikogu arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Luua Saaremaale tugev ja jätkusuutlik noortevolikogu, koolitada välja tulevase juhatuse liikmed, luua tugev koostöövõrgustik Lääne-Eesti piirkonna osaluskogude vahel. Projekti

Uudised

Noorte osaluse fond: Noorte amatöörkunst Valga Muuseumis

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Valga noored kunstnikud projekti Valga Muuseumis.. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt “Läbi kunsti otsustajateni” on Valga noorte omaalgatus, mille raames said 20 noort Gruusia kunstniku Irakli Toklikishvili juhendamisel